کادر آموزشی واجرایی ثقلین

همکاران از چب به راست  به ترتیب

سرکار خانم هاشمی خدمتگزار با سابقه 10 ساله

سرکارخانم  محمدی مربی تربیت بدنی با سابقه 5 ساله وتدریس در دومدرسه ومورد تائید آموزش وپرورش وحضور ایشون باعث کسب مقام اول در مسابقات ورزشی در دسه سال اخیر

سر کارخانم معصومیان آموزگار پایه چهارم در سال تحصیلی اخیر وسابقه همکاری با دبستان ما 4 سال بسیار فعال ومورد غلاقه بچه ها

سرکار خانم  روشن پناه معاون امور مالی دبستان 

سرکار خانم الفت پورمربی پیش دبستان با سابقه 3 سال  تدریس در دبستان مابسیار فعال کوشا ومورد تائید اولیا

سرکار خانم جبیبی آموزگار پایه ششم با سابقه تدریس 4 ساله در دبستان ما بسیار مهربان تاشگر وفعال مورد علاقه دانش آموزان واولیا 

سرکار خانم رضوی مربی پرورشی بسیار کاردان وفعال

سر کار خانم نوفلاح موسس ومدیر دبستان قرآنی ثقلین

سرکار خانم محمد پور آموزگار پایه پنجم و مشاور دبستان بسیار فعال وکوشا سایقه تدریس در دبستان ثقلین 4 سال

سرکار خانم رحیمی آموزگار کلاس اول با تدریس بسیار جذاب وعالی مورد تائید اولیا  سابقه همکاری2 سال

سر کار خانم شفیعی آموزگار کلاس دوم با سابقه 7 ساله بسیار کوشا مهربان وفعال

سرکار خانم رضایی نژاد مربی قرآن بسار مهربان کوشا وفعال